Privacy Statement De Sprockeltjes

 

Gastouderopvang De Sprockeltjes, gevestigd aan Trumanhof 13, 3527 CZ te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De Sprockeltjes
Trumanhof 13
3527CZ Utrecht
0620904419
www.facebook.com/desprockeltjes

www.desprockeltjes.nl

  1. Mandy Sprockel - Versteeg is de Functionaris Gegevensbescherming van Gastouderopvang De Sprockeltjes zij is te bereiken via info@desprockeltjes.nl / 0620904419

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gastouderopvang De Sprockeltjes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Of dat u toestemming heeft gegeven aan het Gastouderbureau uw gegevens door te zetten naar Gastouderopvang De Sprockeltjes. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adres*
- Telefoonnummer
- E-mailadres*
- BSN nummer*
- Geboorte datum kind*
- Medische gegevens van kind*

* Deze gegevens zijn bekend wanneer kind definitief is ingeschreven bij Gastouderopvang De Sprockeltjes en is ten behoeve van de diensten die gastouderopvang De Sprockeltjes levert.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze Facebook pagina en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als ouder kunt u toestemming geven om gastouderopvang De Sprockeltjes toestemming te geven onherkenbare foto’s te plaatsen op de facebook pagina. Op facebook komen geen namen en of andere persoonlijke gegevens van u of uw kind(eren). Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, of over u als ouder neem dan contact met ons op via desprockeltjes@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Gastouderopvang De Sprockeltjes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het goed kunnen aanbieden van diensten in het kader van kinderopvang
- Data dat nodig is bij controle van organisatie (GGD controle m.b.t. kind-bezetting)
- Indien nodig contact op te kunnen nemen met de juiste personen
- Het verspreiden van informatieve email m.b.t. Uw kind(eren) op de opvang.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gastouderopvang De Sprockeltjes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of door de wet verplicht wordt gesteld op bepaalde data te bewaren in het kader van controle van de boekhouding of controle in het kader wet kinderopvang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gastouderopvang De Sprockeltjes verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Gastouderopvang De Sprockeltjes maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare middelen.
E-mail wordt in een bcc verzonden zodat ouders elkaars email adres niet zien.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door gastouderopvang De Sprockeltjes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u  hebben in een map naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar desprockeltjes@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Gastouderopvang De Sprockeltjes wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gastouderopvang De Sprockeltjes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op, op info@desprockeltjes.nl

Wij hopen u zoveel mogelijk op de hoogte te hebben gesteld.

Met Vriendelijke Groeten;
Mandy Sprockel -Versteeg